JOSEF MÁNES - 200 LETV květnu uplyne 200 let od narození nejvýznamnější osobnosti českého umění 19. století Josefa Mánesa ( 12. května 1820 – 9. prosince 1871). V roce 2021 pak 150 let od jeho úmrtí.
MAX-SVABINSKY-MANES-W.jpg
Josef Mánes byl malíř, ilustrátor, grafik – mistr české malby a krajinářství v období romantismu a realismu. Výtvarně činný byl i jeho otec Antonín a strýc Václav, kteří k malířství vychovali a vyučili jeho i jeho sourozence Quida a Amálii.
V ilustracích vytvořil Josef Mánes přesvědčivý obraz dávných Slovanů, když inspiraci k jejich oděvům čerpal ze středověkých památek a kombinoval románské a stylizované a archaizované prvky lidových krojů. Ilustrace Rukopisu královédvorského (dřevoryty vytvořené v letech 1849 – 1862) vyšly až po umělcově smrti (Zdroj Wikipedie).
Národní galerie Praha při příležitosti významných jubileí Josefa Mánesa připravuje na přelom let 2020 a 2021 rozsáhlou monografickou výstavu a ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky vydání publikace, která přinese výsledky několikaletého badatelského projektu financovaného Grantovou agenturou České republiky.
V této souvislosti Národní galerie uvítá poskytnutí informací o nezvěstných dílech či dokumentech spjatých s životem Josefa Mánesa, které se nacházejí v soukromých sbírkách. Zprávy je možné zasílat na e-mailovou adresu josef.manes@ngprague.cz.
Život a dílo Josefa Mánesa vylíčil spisovatel František Kožík v knihách Cestou lásky (1956) a Josef Mánes (1977).