ČESKO-RUSKÁ SPOLEČNOST V ŠUMPERKUNa výroční zasedání Česko ruské společnosti v Šumperku pozvala předsedkyně Mgr. Alena Hlavešová hosty z blízkých organizací, z Václavova a Mohelnice, magistry Jaromíru Lónovou a Šárku Miketovou, ing. Josefa Peškara a také předsedu České rady Společnosti Mgr. Jiřího Klapku z Prahy.
Paní Hlavešová přivítala hosty i přítomné a informovala o práci organizace v uplynulém období. a blahopřála panu Zbyslavu Šmídovi k jeho devadesátinám. Jménem České rady blahopřál jubilantovi také Jiří Klapka a předal mu pozdravný dopis s poděkováním za spolupráci.
Další ocenění patřilo dlouholeté předsedkyni paní Hlavešové za její přínos k rozvoji přátelství a spolupráce mezi občany České republiky a Ruské federace za podíl na činnosti a při vedení Společnosti v Šumperku i za pomoc při organizování ozdravných pobytů pro děti postižené Černobylskou havárií.
Součástí programu bylo i hudebně literární pásmo Jiřího Klapky nazvané Čeští muzikanti cizině, v jehož závěru si společně všichni zazpívali české a ruské písně. Následovala srdečná beseda s milými vzpomínkami na cesty do Ruska.
Jubilant vzpomínal, jak jej uprostřed noci v leningradském hotelu vzbudil výrazný operní zpěv. Vyhlédl z okna a uviděl, jak uprostřed náměstí stojí na parním válci člen zájezdu. Nadšený šampaňským i krásou noci, zvučným barytonem zpíval árie z oper. Pan Šmíd se rychle oblékal, aby ukončil krásnou, ale nepatřičnou produkci. Když seběhl dolů, zjistil, že se kolem parního válce shromáždil dav, který tleskal pěvci a povzbuzoval jej k dalším áriím. Než se k němu pan Šmíd prodral, všimnul si, že v davu stojí i milicionáři, kteří okouzleně naslouchají, nadšeně aplaudují a nikterak neprotestují.
Následovaly další milé vzpomínky na cesty do Gruzie, Arménie, do Pobaltí i jiných míst Sovětského svazu i na další činnost Svazu přátel a později Česko-ruské společnosti na Šumperku. Na péči o památníky protifašistického odboje, na bratrušovskou tragedii z března 1945, i na péči o památníky našich osvoboditelů.

Přítomní se angažuji i ve spolku Přátel hradu Bouzova. U příležitosti 30. výročí jeho založení byl vydán Sborník.
sacb_W.jpg
Obálka sborníku 30 let SACB

Mezi aktivity spolku patří i vybírání prostředků na instalaci zámeckých varhan.
varhany_bouzov_W.jpg
/zb/