Ozdravné pobyty dětí českých krajanů

OZDRAVNÉ POBYTY DĚTÍ ČESKÝCH KRAJANŮ

V letních měsích 2010 přijely po dvacáté děti českých krajanů z Ukrajiny, z oblastí postižených černobylskou havárií, do Jeseníků a Beskyd na ozdravné pobyty. Často šlo děti ze sociálně slabých nebo neúplných rodin.

Pobyty organizuje Česko-ruská společnost na základě účelové dotace Ministerstva zdravotnictví ČR.

Cílem pobytů je posílení oslabeného imunitního systému dětí. Základem léčby je klimatoterapie spojená s aktivním pobytem v přírodě, doplněná hodnotnou stravou, zdravotní edukací a léčeb-nými rehabilitacemi, v nichž děti zaškolují kvalifikovaní zdravot-ničtí pracovníci. Aplikuje se také muzikoterapie, děti se učí např. hrát na flétnu. Děti poznávají též památky vlasti svých předků a zdokonalují se ve znalostech českého jazyka.

Informace rodičů, krajanských vedoucích, ukrajinských periodik i ukrajinských institucí potvrzují, že po absolvování pobytu jsou děti mnohem méně nemocné, lepší se i po stránce psychické a prospěchu ve škole.

Pobyty mají jednoznačný přínos jak pro jednotlivé frekventanty, jejich zdraví a celkový rozvoj, tak pro vysílající krajanské spolky a pro uchování české kultury a jazyka v krajanském prostředí.

Programovou součinnost pořadateli poskytla řada partnerů. Např. Český rozhlas 7 - Radio Praha, Nakladatelství Brio a Vydavatelství Radioservis věnovaly dětem české pohádky v ilustrovaných knížkách a na zvukových nosičích a další ceny do soutěží. Půvabná kniha prof. MUDr. Josefa Kouteckého, DrSc. „Vodníček Buližníček z nakladatelství Brio, zaujala malé krajany z Dubna a Kyjeva natolik, že během pobytu k ní připravili vlastní ilustrace, které pořadatel následně předal panu profesorovi.